مدیران شرکت

فرشاد امیری

رِئیس هیات مدیره

کارشناس ارشد مهندسی عمران با بیش از ۳۰ سال سابقه کاری

مهدی ملکشاهی

نایب رئیس هیات مدیره

کارشناس مهندسی عمران با بیش از ۳۰ سال سابقه کاری

مجتبی صائب

مدیرعامل

کارشناس مهندسی عمران با بیش از ۲۹ سال سابقه کاری

فهرست