مدیران شرکت

فرشاد امیری

مدیر عامل

کارشناس ارشد مهندسی عمران با بیش از ۲۶ سال سابقه کاری

مهدی ملکشاهی

رئیس هیات مدیره

کارشناس مهندسی عمران با بیش از ۲۶ سال سابقه کاری

مجتبی صائب

مدیر کارخانه

کارشناس مهندسی عمران با بیش از ۲۵ سال سابقه کاری

فهرست