ساخت اسکلت فلزی پروژه تجاری مسکونی ایران زمین شیراز آغاز گردید .

فهرست