برج مسکونی نیایش

توضیحات پروژه

  • کارفرما : شرکت مهندسی صبا نفت
  • شروع  : ۱۳۹۶
  • پایان  : ۱۳۹۹
  • نوع اسکلت فلزی : پیچ و مهره ای
  • زیر بنا کل : ۸۴۰۰۰ مترمربع
  • تناژ اسکلت : ۱۰۵۰۰ تن
پیشرفت پروژه100%
100%

ساختمان تجاری اداری سپهر الهیه

سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین

اداری و تجاری باهنر

ساختمان تجاری مسکونی ایران زمین شیراز
سرپرستی بانک صادرات استان گلستان
فهرست